Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày tốt xấu xuất hành - Xuất hành năm 2020

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 05/07/2020 có sao Phòng Rất tốt với việc Xuất hành, di chuyển
=> Điểm:3/3
Trực
Ngày 05/07/2020
- Có trực Bình Tốt với việc Xuất hành, di chuyển
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 05/07/2020
- Có sao Nguyệt Tài: Rất tốt
- Có sao Kính Tâm: Xấu ít
- Có sao Tuế hợp: Tốt
- Có sao Hoạt điệu: Bình thường
- Có sao Dân nhật, thời đức: Tốt
- Có sao Hoàng Ân: Tốt
- Có sao Minh đường: Tốt
- Có sao Thiên Cương (hay Diệt Môn): Xấu
- Có sao Thiên Lại: Xấu
- Có sao Tiểu Hồng Sa: Xấu
- Có sao Tiểu Hao: Xấu ít
- Có sao Địa Tặc: Xấu
- Có sao Lục Bất thành: Xấu ít
- Có sao Thần cách: Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1.5/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Kỷ Dậu Xấu với việc Xuất hành, di chuyển
=> Điểm 0/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Đại Trạch Thổ) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
22.5/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Xuất hành, di chuyển
Xem ngày tốt xấu xuất hành - Xuất hành năm 2020
Xem ngày tốt xấu xuất hành - Xuất hành năm 2020

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X