Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày tốt xấu xuất hành - Xuất hành năm 2020

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 21/09/2020 có sao Trương Tốt với việc Xuất hành, di chuyển
=> Điểm:2/3
Trực
Ngày 21/09/2020
- Có trực Phá Xấu với việc Xuất hành, di chuyển
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 21/09/2020
- Có sao Minh đường: Tốt
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Trực Tinh: Rất tốt
- Có sao Nguyệt phá: Xấu ít
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Thiên tặc: Xấu
- Có sao Nguyệt Yếm đại họa: Xấu
- Có sao Thần cách: Xấu ít
- Có sao Phi Ma sát (Tai sát): Xấu ít
- Có sao Tội chỉ: Xấu ít
- Có sao Ngũ hư: Xấu ít
- Có sao Không phòng: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Trực Tinh, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Đinh Mão Rất tốt với việc Xuất hành, di chuyển
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) được mệnh ngày (Lư Trung Hỏa) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn
=> Điểm 4/4
Đánh giá
11/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Xuất hành, di chuyển
Xem ngày tốt xấu xuất hành - Xuất hành năm 2020
Xem ngày tốt xấu xuất hành - Xuất hành năm 2020

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X