Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 20/09/2020 có sao Tinh Bình thường với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm:1/3
Trực
Ngày 20/09/2020
- Có trực Chấp Rất tốt với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm: 3/3
Sao tốt – xấu
Ngày 20/09/2020
- Có sao Thiên đức: Tốt
- Có sao Giải thần: Tốt
- Có sao Thanh Long: Tốt
- Có sao Sát cống: Rất tốt
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Kiếp sát: Xấu ít
- Có sao Hoàng Sa: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Giải thần, Sát cống, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Bính Dần Tốt với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) được mệnh ngày (Lư Trung Hỏa) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn
=> Điểm 4/4
Đánh giá
27.5/31: Ngày này Rất tốt với tuổi của bạn để tiến hành Ký kết hợp đồng
Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng
Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X