Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 09/03/2021 có sao Dực Xấu với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 09/03/2021
- Có trực Trừ Tốt với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 09/03/2021
- Có sao Nguyệt Đức: Tốt
- Có sao Thiên phú: Tốt
- Có sao Thiên tài: Xấu ít
- Có sao Nguyệt Ân: Tốt
- Có sao Lộc khố: Rất tốt
- Có sao Nhân Chuyên: Rất tốt
- Có sao Thổ ôn (Thiên cẩu): Xấu ít
- Có sao Thiên tặc: Xấu ít
- Có sao Cửu không: Xấu ít
- Có sao Quả tú: Xấu ít
- Có sao Phủ đầu dát: Xấu ít
- Có sao Tam tang: Xấu ít
- Có sao Không phòng: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Nhân Chuyên, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Bính Thìn Tốt với việc Ký kết hợp đồng
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Sa Trung Thổ) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
22.5/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Ký kết hợp đồng
Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng
Xem ngày ký kết - Xem ngày tốt ký kết hợp đồng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X