Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2021

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Vãng vong,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 07/03/2021 có sao Tinh Xấu với việc Cưới hỏi
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 07/03/2021
- Có trực Bế Xấu với việc Cưới hỏi
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 07/03/2021
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Mãn đức tinh: Tốt
- Có sao Yếu yên (thiên quý): Rất tốt
- Có sao Phúc hậu: Bình thường
- Có sao Thổ phủ: Xấu ít
- Có sao Lục Bất thành: Xấu ít
- Có sao Vãng vong (Thổ kỵ): Xấu
- Có sao Trùng Tang: Xấu
- Có sao Lôi công: Xấu ít
- Có sao Dương thác: Xấu
=> Điểm đại diện: 1.5/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Giáp Dần Rất tốt với việc Cưới hỏi
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) khắc mệnh ngày (Đại Khê Thủy) => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn
=> Điểm 0/4
Đánh giá
3.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Cưới hỏi
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2021
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2021

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X