Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2020

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 18/01/2020 có sao Đê Xấu với việc Cưới hỏi
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 18/01/2020
- Có trực Nguy Xấu với việc Cưới hỏi
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 18/01/2020
- Có sao Thiên đức: Tốt
- Có sao Nguyệt Đức: Tốt
- Có sao Thiên Quan: Tốt
- Có sao Ngũ phú: Tốt
- Có sao Phúc Sinh: Tốt
- Có sao Hoạt điệu: Bình thường
- Có sao Mẫu Thương: Bình thường
- Có sao Đại Hồng Sa: Tốt
- Có sao Trực Tinh: Rất tốt
- Có sao Lôi công: Xấu ít
- Có sao Thổ cẩm: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Trực Tinh, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Canh Thân Tốt với việc Cưới hỏi
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Đại Lâm Mộc) và mệnh ngày (Thạch Lựu Mộc) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
20.5/31: Ngày này Bình thường với tuổi của bạn để tiến hành Cưới hỏi
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2020
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2020

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X