Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2020

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 06/04/2020 có sao Trương Rất tốt với việc Cưới hỏi
=> Điểm:3/3
Trực
Ngày 06/04/2020
- Có trực Bế Xấu với việc Cưới hỏi
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 06/04/2020
- Có sao Yếu yên (thiên quý): Rất tốt
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Thiên Thụy: Tốt
- Có sao Thiên Lại: Xấu
- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu ít
- Có sao Trùng Tang: Xấu
- Có sao Trùng phục: Xấu
- Có sao Câu Trận: Xấu ít
- Có sao Nguyệt Kiến chuyển sát: Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1.5/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Kỷ Mão Rất tốt với việc Cưới hỏi
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Thành Đầu Thổ) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
7.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Cưới hỏi
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2020
Xem ngày cưới - Xem ngày cưới hỏi đại cát cho các tuổi năm 2020

Chọn ngày tốt

Xem thêm
Loading...
X