Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Sát chủ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 06/08/2021 có sao Ngưu Xấu với việc Khởi công
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 06/08/2021
- Có trực Bình Xấu với việc Khởi công
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 06/08/2021
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Nguyệt giải: Tốt
- Có sao Yếu yên (thiên quý): Tốt
- Có sao Thanh Long: Tốt
- Có sao Tiểu Hao: Xấu
- Có sao Nguyệt Hư (Nguyệt Sát): Xấu ít
- Có sao Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu
- Có sao Hà khôi(Cẩu Giảo): Xấu
- Có sao Sát chủ: Xấu
- Có sao Tứ thời đại mộ: Xấu ít
- Có sao Quỷ khốc: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu
=> Điểm đại diện: 0/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Bính Tuất Rất tốt với việc Khởi công
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Ốc Thượng Thổ) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
3/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X