Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Sát chủ,Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 27/01/2020 có sao Nguy Xấu với việc Khởi công
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 27/01/2020
- Có trực Định Tốt với việc Khởi công
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 27/01/2020
- Có sao Thiên Phúc: Rất tốt
- Có sao Địa tài: Xấu ít
- Có sao Hoạt điệu: Bình thường
- Có sao Kim đường: Tốt
- Có sao Thiên Cương (hay Diệt Môn): Xấu
- Có sao Tiểu Hồng Sa: Xấu
- Có sao Tiểu Hao: Xấu
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu
- Có sao Thần cách: Xấu ít
- Có sao Băng tiêu ngoạ hãm: Xấu
- Có sao Sát chủ: Xấu
- Có sao Nguyệt Hình: Xấu
- Có sao Ngũ hư: Xấu
- Có nhiều sao Xấu
=> Điểm đại diện: 0/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Kỷ Tị Tốt với việc Khởi công
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) không bị mệnh ngày (Đại Lâm Mộc) khắc vì Thổ ở đây là Lộ Bàng Thổ (không sợ Mộc khắc)=> Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
4.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
Loading...
X