Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Sát chủ,Nguyệt tận, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 03/12/2021 có sao Lâu Rất tốt với việc Khởi công
=> Điểm:3/3
Trực
Ngày 03/12/2021- Có trực Khai Xấu với việc Khởi công
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 03/12/2021- Có sao Thiên đức: Tốt- Có sao Sinh khí: Rất tốt- Có sao Nguyệt Ân: Tốt- Có sao Thánh tâm: Tốt- Có sao Mẫu Thương: Bình thường- Có sao Sát cống: Rất tốt- Có sao Phi Ma sát (Tai sát): Xấu ít- Có sao Chu tước hắc đạo: Xấu ít- Có sao Sát chủ: Xấu- Có sao Lỗ ban sát: Xấu - Có sao Đại cát: Sát cống, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Ất Dậu Tốt với việc Khởi công
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) khắc mệnh ngày (Tuyền Trung Thủy) => Hung Ngày này Xấu với tuổi bạn
=> Điểm 0/4
Đánh giá
7.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi
Xem ngày động thổ, khởi công xây dựng thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X