Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 05/07/2020 có sao Phòng Tốt với việc Cất nóc
=> Điểm:2/3
Trực
Ngày 05/07/2020
- Có trực Bình Tốt với việc Cất nóc
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 05/07/2020
- Có sao Nguyệt Tài: Xấu ít
- Có sao Kính Tâm: Xấu ít
- Có sao Tuế hợp: Tốt
- Có sao Hoạt điệu: Bình thường
- Có sao Dân nhật, thời đức: Tốt
- Có sao Hoàng Ân: Tốt
- Có sao Minh đường: Tốt
- Có sao Thiên Cương (hay Diệt Môn): Xấu
- Có sao Thiên Lại: Xấu
- Có sao Tiểu Hồng Sa: Xấu
- Có sao Tiểu Hao: Xấu
- Có sao Địa Tặc: Xấu ít
- Có sao Lục Bất thành: Xấu
- Có sao Thần cách: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu
=> Điểm đại diện: 0/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Kỷ Dậu Rất tốt với việc Cất nóc
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Đại Trạch Thổ) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
22/31: Ngày này Bình thường với tuổi của bạn để tiến hành Cất nóc
Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi
Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X