Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 15/04/2021 có sao Đẩu Tốt với việc Cất nóc
=> Điểm:2/3
Trực
Ngày 15/04/2021
- Có trực Trừ Tốt với việc Cất nóc
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 15/04/2021
- Có sao Nguyệt Tài: Xấu ít
- Có sao Ngũ phú: Tốt
- Có sao Âm Đức: Tốt
- Có sao Minh đường: Tốt
- Có sao Trực Tinh: Rất tốt
- Có sao Kiếp sát: Xấu
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Nhân Cách: Xấu
- Có sao Lôi công: Xấu
- Có sao Đại cát: Trực Tinh, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Quý Tị Tốt với việc Cất nóc
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) khắc mệnh ngày (Trường Lưu Thủy) => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn
=> Điểm 0/4
Đánh giá
23.5/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Cất nóc
Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi
Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X