Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 27/09/2020 có sao Phòng Tốt với việc Cất nóc
=> Điểm:2/3
Trực
Ngày 27/09/2020
- Có trực Kiến Bình thường với việc Cất nóc
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 27/09/2020
- Có sao Thiên thành: Tốt
- Có sao Nguyệt Ân: Tốt
- Có sao Quan nhật: Tốt
- Có sao Ích Hậu: Tốt
- Có sao Ngọc đường: Tốt
- Có sao Thiên Ngục: Xấu
- Có sao Thiên Hỏa: Xấu
- Có sao Tiểu Hồng Sa: Xấu
- Có sao Thổ phủ: Xấu
- Có sao Nguyệt Hình: Xấu
- Có sao Nguyệt Kiến chuyển sát: Xấu
- Có sao Phủ đầu dát: Xấu
- Có nhiều sao Xấu
=> Điểm đại diện: 0/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Quý Dậu Rất tốt với việc Cất nóc
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) sinh mệnh ngày (Kiếm Phong Kim), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn
=> Điểm 2.5/4
Đánh giá
22.5/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Cất nóc
Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi
Xem ngày đổ mái - Xem ngày cất nóc nhà theo tuổi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X