Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 06/07/2020 có sao Tâm Xấu với việc Nhập trạch
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 06/07/2020
- Có trực Định Tốt với việc Nhập trạch
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 06/07/2020
- Có sao Thiên Phúc: Tốt
- Có sao Nguyệt giải: Tốt
- Có sao Phổ hộ (Hội hộ): Tốt
- Có sao Tam Hợp: Tốt
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Đại Hao (Tử Khí, Quan Phú): Xấu
- Có sao Quỷ khốc: Xấu ít
- Có nhiều sao Bình thường
=> Điểm đại diện: 2/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Canh Tuất Tốt với việc Nhập trạch
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) sinh mệnh ngày (Thoa Xuyến Kim), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn
=> Điểm 2.5/4
Đánh giá
23/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Nhập trạch
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X