Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 09/03/2021 có sao Dực Xấu với việc Nhập trạch
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 09/03/2021
- Có trực Trừ Tốt với việc Nhập trạch
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 09/03/2021
- Có sao Nguyệt Đức: Tốt
- Có sao Thiên phú: Tốt
- Có sao Thiên tài: Xấu ít
- Có sao Nguyệt Ân: Tốt
- Có sao Lộc khố: Xấu ít
- Có sao Nhân Chuyên: Rất tốt
- Có sao Thổ ôn (Thiên cẩu): Xấu ít
- Có sao Thiên tặc: Xấu
- Có sao Cửu không: Xấu ít
- Có sao Quả tú: Xấu ít
- Có sao Phủ đầu dát: Xấu ít
- Có sao Tam tang: Xấu ít
- Có sao Không phòng: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Nhân Chuyên, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Bính Thìn Rất tốt với việc Nhập trạch
=> Điểm 2/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Sa Trung Thổ) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
23/31: Ngày này Tốt ít với tuổi của bạn để tiến hành Nhập trạch
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi
Xem ngày nhập trạch, xem ngày chuyển nhà thuận lợi

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X