Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Vãng vong,Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 30/09/2020 có sao Cơ Rất tốt với việc Chôn cất
=> Điểm:3/3
Trực
Ngày 30/09/2020
- Có trực Bình Tốt với việc Chôn cất
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 30/09/2020
- Có sao Thiên Quan: Tốt
- Có sao Dân nhật, thời đức: Tốt
- Có sao Trực Tinh: Rất tốt
- Có sao Thiên Lại: Xấu
- Có sao Tiểu Hao: Xấu
- Có sao Lục Bất thành: Xấu ít
- Có sao Hà khôi(Cẩu Giảo): Xấu
- Có sao Vãng vong (Thổ kỵ): Xấu ít
- Có sao Đại cát: Trực Tinh, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Chi tháng, Can Chi ngày
Ngày 30/09/2020 là Bính Tý của tháng Ất Dậu.Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Bình thường với việc Chôn cất
=> Điểm 1.5/6
Đánh giá
9.5/30: Ngày này Rất Xấu để tiến hành Chôn cất
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm
Chôn cất - Xem ngày chôn cất, mai táng, tấn liệm

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X