Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày tốt kiện tụng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng
=> Điểm: 15/15
Nhị thập bát tú
Ngày 15/07/2020 có sao Bích Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm:2/3
Trực
Ngày 15/07/2020
- Có trực Kiến Bình thường với việc Kiện tụng
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 15/07/2020
- Có sao Lục Hợp: Tốt
- Có sao Ngũ Hợp: Tốt
- Có sao Câu Trận: Xấu ít
- Có sao Phủ đầu dát: Xấu ít
- Có sao Tam tang: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Kỷ Mùi Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) được mệnh ngày (Thiên Thượng Hỏa) sinh, là mối quan hệ sinh nhập, người được sinh, lợi => Cát
Ngày này Rất tốt với tuổi bạn
=> Điểm 4/4
Đánh giá
24.5/31: Ngày này Tốt với tuổi của bạn để tiến hành Kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X