Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày tốt kiện tụng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Vãng vong,Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 17/01/2021 có sao Phòng Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm:2/3
Trực
Ngày 17/01/2021
- Có trực Kiến Bình thường với việc Kiện tụng
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 17/01/2021
- Có sao Thiên đức hợp: Tốt
- Có sao Nguyệt đức hợp: Xấu
- Có sao Yếu yên (thiên quý): Tốt
- Có sao Sát cống: Rất tốt
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Tiểu Hồng Sa: Xấu
- Có sao Thổ phủ: Xấu ít
- Có sao Vãng vong (Thổ kỵ): Xấu ít
- Có sao Chu tước hắc đạo: Xấu ít
- Có sao Tam tang: Xấu ít
- Có sao Không phòng: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Sát cống, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Ất Sửu Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) sinh mệnh ngày (Hải Trung Kim), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn
=> Điểm 2.5/4
Đánh giá
10/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X