Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày tốt kiện tụng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Tam nương,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 27/07/2021 có sao Dực Xấu với việc Kiện tụng
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 27/07/2021
- Có trực Chấp Bình thường với việc Kiện tụng
=> Điểm: 1/3
Sao tốt – xấu
Ngày 27/07/2021
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Giải thần: Tốt
- Có sao Thiên ôn: Xấu ít
- Có sao Hoang vu: Xấu
- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu ít
- Có sao Hoàng Sa: Xấu ít
- Có sao Cửu không: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Giải thần, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Bính Tý Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) khắc mệnh ngày (Giản Hạ Thủy) => Hung
Ngày này Xấu với tuổi bạn
=> Điểm 0/4
Đánh giá
5.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X