Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày tốt kiện tụng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 06/04/2020 có sao Trương Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm:2/3
Trực
Ngày 06/04/2020
- Có trực Bế Xấu với việc Kiện tụng
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 06/04/2020
- Có sao Yếu yên (thiên quý): Tốt
- Có sao Thiên Ân: Tốt
- Có sao Thiên Thụy: Tốt
- Có sao Thiên Lại: Xấu
- Có sao Nguyệt Hỏa: Xấu ít
- Có sao Trùng Tang: Xấu ít
- Có sao Trùng phục: Xấu ít
- Có sao Câu Trận: Xấu ít
- Có sao Nguyệt Kiến chuyển sát: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Kỷ Mão Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) và mệnh ngày (Thành Đầu Thổ) tương hòa => Bình
Ngày này Bình thường với tuổi bạn
=> Điểm 1/4
Đánh giá
5.5/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
Loading...
X