Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày tốt kiện tụng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Sát chủ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 17/04/2021 có sao Nữ Xấu với việc Kiện tụng
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 17/04/2021
- Có trực Bình Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm: 2/3
Sao tốt – xấu
Ngày 17/04/2021
- Có sao Thiên Quý: Tốt
- Có sao Hoạt điệu: Bình thường
- Có sao Thiên Cương (hay Diệt Môn): Xấu
- Có sao Tiểu Hao: Xấu
- Có sao Nguyệt Hư (Nguyệt Sát): Xấu ít
- Có sao Chu tước hắc đạo: Xấu ít
- Có sao Sát chủ: Xấu
- Có sao Tội chỉ: Xấu ít
- Có sao Tứ thời đại mộ: Xấu ít
- Có nhiều sao Xấu ít
=> Điểm đại diện: 1/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Ất Mùi Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Lộ Bàng Thổ) sinh mệnh ngày (Sa Trung Kim), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn
=> Điểm 2.5/4
Đánh giá
7/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X