Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Xem ngày tốt kiện tụng

Ngày
Tháng
Năm
Ngày
Tháng
Năm

KẾT QUẢ

Bách kỵ
Theo quan niệm dân gian, ngày này là ngày Nguyệt kỵ,, phạm Bách kỵ, trăm sự đều kỵ => Hung. Không nên tiến hành các việc quan trọng, bất kể đối với tuổi nào.
=> Điểm: 0/15 điểm
Nhị thập bát tú
Ngày 17/01/2020 có sao Cang Xấu với việc Kiện tụng
=> Điểm:0/3
Trực
Ngày 17/01/2020
- Có trực Phá Xấu với việc Kiện tụng
=> Điểm: 0/3
Sao tốt – xấu
Ngày 17/01/2020
- Có sao Nguyệt giải: Tốt
- Có sao Phổ hộ (Hội hộ): Tốt
- Có sao Hoàng Ân: Tốt
- Có sao Sát cống: Rất tốt
- Có sao Ngũ Hợp: Tốt
- Có sao Nguyệt phá: Xấu ít
- Có sao Lục Bất thành: Xấu ít
- Có sao Thần cách: Xấu ít
- Có sao Trùng Tang: Xấu ít
- Có sao Trùng phục: Xấu ít
- Có sao Huyền Vũ: Xấu ít
- Có sao Đại cát: Sát cống, có thể giải trừ được sao xấu.
=> Điểm đại diện: 3/3
Ngày Can Chi
Hôm nay ngày Kỷ Mùi Tốt với việc Kiện tụng
=> Điểm 1.5/3
Ngũ hành Tuổi và Ngày
Mệnh tuổi (Đại Lâm Mộc) sinh mệnh ngày (Thiên Thượng Hỏa), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn
=> Điểm 2.5/4
Đánh giá
7/31: Ngày này Rất Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng
Xem ngày tốt kiện tụng

Chọn ngày tốt

Xem thêm
X