Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Văn khấn giải trừ bệnh tật

Con người sinh ra trong cõi này không thể tránh khỏi ốm đau, bệnh tật. Để giải trừ bớt bệnh tật, bạn cũng có thể thành tâm sắm lễ và cầu khấn theo bài khấn giải trừ bệnh tật sau đây.

benh tat
 

1. Sắm lễ cúng giải trừ bệnh tật


Hương hoa, trà quả


2. Văn khấn 
cúng giải trừ bệnh tật đúng chuẩn theo Văn khấn cổ truyền


Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
 
- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 
- Con xin kính lạy Đức Đông phương giáo chủ tiêu tai duyên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
 
- Con xin kính lạy Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 
Tín chủ con là .............. Ngụ tại..............
 
Hôm nay là ngày…… tháng… năm......
 
Tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ vật, hương hoa trà quả, kính dâng lên Đức Đông phương giáo chủ tiêu tai duyên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn, Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
 
Xin các ngài linh thiêng giáng thế, thụ hưởng lễ vật nghe lời tâu trình:
 
Nhân duyên chưa hết
 
Sớm được nhẹ nhàng
 
Bệnh tật tiêu trừ
 
Thân, tâm an lạc
 
Chí thành bái đảo
 
Tam bảo chứng minh
 
Thương xót hữu tình
 
Rủ lòng cứu độ
 
Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
 
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
 
Nên biết: 5 loại sát khí trong nhà kéo bệnh tật đến gần gia chủ để có cách phòng tránh hiệu quả bạn nhé!
X