Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Kinh Sám Hối Hồng Danh: Sám hối tiêu nghiệp, đưa Phật pháp vào tâm

Thứ Tư, 27/03/2019 09:44 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Nghiệp chướng nhiều làm thân bệnh hoạn, tâm buồn phiền, đời sống khó khăn. Những lúc ấy, hãy lắng nghe và tụng niệm Kinh Sám Hối Hồng Danh để tiêu trừ nghiệp ác, vén bỏ màn mây mờ phiền não, giúp cuộc sống an yên.


TẢI VỀ: TẠI ĐÂY (bản PDF)
 
Nghe video, bản có chữ do TT. Thích Trí Thoát Tụng


 

NGUON GOC KINH HONG DANH SAM HOI
 

1. Nguồn gốc Kinh Sám Hối Hồng Danh

 
Hồng danh sám hối là pháp sám hối do Ngài Bất Động pháp sư đời Tống bên Trung Hoa soạn thảo.

Bất Động pháp sư rút 53 danh hiệu Phật trong kinh “ Ngũ Thập Tam Phật” và 35 danh hiệu Phật trong kinh “ quán Dược Vương, Dược Thượng” với pháp thân đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền đại nguyện, thành nghi thức sám hối này, tổng cộng có 108 lạy để ám trừ 108 phiền não.
 
Nghi thức sám hối hồng danh hiện nay rất phổ biến được hầu hết các chùa đều thực hành. 

Đọc ngay: 2 loại người và 5 thời điểm nhất định đừng quên tụng kinh niệm Phật

 

2. Ý nghĩa Kinh Sám Hối Hồng Danh
 

Sám hối là một trong những pháp tu tập trong Phật giáo tâm linh.
 
Trong cuộc sống, ai cũng phạm phải sai lầm, phương pháp sám hối của đạo Phật có chức năng giúp cho con người có đủ năng lực làm trong sạch cuộc sống bằng cách nhìn nhận và sửa sai lỗi lầm. Điều này biểu hiện ý chí cầu tiến, ngăn chặn hành vi bất thiện, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sống bằng nghiệp thiện là nền tảng của mọi vấn đề và cũng là nhân tố chính để trở thành bậc thánh xuất thế gian. 
 
Thái độ ăn năn sám hối chính là ý nghĩa trong bộ kinh này. Hình thức tụng niệm kinh sám hối giúp cho con người biết được thế nào là việc thiện và ác, nên làm gì và không nên làm gì.
 
Như vậy, pháp sám hối của bộ kinh có giá trị giúp con người có đủ sức mạnh để vượt qua những mặc cảm về tâm lý, hướng dẫn họ thấy rõ vịệc tội lỗi của chính mình và ngăn chặn những hành vi đáng tiếc trong tương lai.

Thực hành đúng lời Phật dạy sẽ là điều kiện cơ bản để mang lại đời sống hạnh phúc cho gia đình.

Xem thêm: Có nên tụng kinh và niệm Phật vào buổi đêm?


Y NGHIA KINH HONG DANH SAM HOI
 

3. Nội dung bộ kinh Hồng Danh Sám Hối

 

a. Giải thích nhan đề

 
"Sám hối" theo tiếng Phạn là Samma, Trung Hoa dịch là hối quá. Sám là ăn năn những lỗi đã làm và hối là chừa bỏ những lỗi lầm đã gây ra. Nếu chúng ta chỉ dùng chữ sám hay chữ hối không sẽ không có ý nghĩa nên kinh nói: “ Sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá ”.

Như vậy, sám hối là ăn năn chừa bỏ những lỗi đã phạm, không kể là là quá khứ hay hiện tại, nguyện không tái phạm. Đã sám hối rồi mà vẫn tái phạm thì việc sám hối sẽ không có ý nghĩa.

Có thể bạn quan tâm: Nếu đi khắp nơi chạy chữa không khỏi hãy thử niệm Phật chữa bệnh
 

b. Nội dung bộ kinh
 

NGUYỆN HƯƠNG
 
Nguyện đem lòng thành kính
 
Gởi theo đám mây hương
 
Phưởng phất khắp mười phương
 
Cúng dường ngôi tam-bảo
 
Thề trọn đời giữ đạo
 
Theo tự tánh làm lành
 
Cùng pháp giới chúng sanh
 
Cầu phật từ gia hộ
 
Tâm bồ đề kiên cố
 
Xa bể khổ nguồn mê
 
Chóng quay về bờ giác
 
 (1 tiếng chuông, đồng xá)
 
NGUYỆN SÁM
 
Tội từ tâm khởi, từ tâm sám
 
Tâm được tịnh rồi, tội cùng tiêu
 
Tội hết tâm tịnh, thảy đều không
 
Như thế gọi là chơn sám-hối
 
Nam mô cầu sám hối bồ tát, ma ha tát
 
 (chuông, đồng xá)

KINH HONG DANH SAM HOI
 
 
NGUYỆN CẦU
 
Hôm nay là ngày ... Tháng ... Năm ... Đệ tử chúng con nguyện cầu ngôi tam-bảo thường trú trong mười phương, các đức phật, chư bồ-tát cùng hết thảy thánh hiền, chứng minh gia hộ; chúng con lâu đời nhiều kiếp, vì sự mê lầm, gây nhiều tội ác. Giờ đây một dạ chí thành câù xin sám-hối. Nguyện nhờ oai đức tam-tôn, chúng con tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, cùng chúng sanh trong pháp giới tăng tiến bồ-đề, trang nghiêm phước huệ, đồng chứng vô thượng chánh đẳng, chánh giác.
 
(1 tiếng chuông, đồng xá. Vị chủ lễ đứng dậy cắm hương lên lư, rồi toàn thể chấp tay đồng xướng)
 
QUÁN TƯỞNG
 
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
 
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
 
Lưới đế châu ví đạo tràng
 
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời
 
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
 
Cúi đàu xin thệ nguyện quy y
 
 (1 tiếng chuông đồng xá)
 
ĐẢNH LỄ
 
Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy)
 
Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
 
Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-Di-Đà Phật, Đại Bi Quán-Thế-Âm Bồ Tát, Đại-Thế-Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ Tát. (1 lạy)
 
 (Đứng dậy, vô chuông mõ và đồng tụng)
 
CÚNG HƯƠNG
 
Hương thơm vừa thắp trên đài
 
Xông lên chư Phật, trong ngoài đều nghe
 
Mây lành mỗi chốn được che
 
Chúng con ngưỡng vọng ngồi xe Nhất Thừa
 
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Ma Ha Tát (3 lần)
 
THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (tụng 7 lần)
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
 
KỆ KHAI KINH
 
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
 
Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu
 
Con nay nghe biết chuyên trì tụng
 
Nguyện rõ chơn như pháp đứng đầu
 
SÁM HỐI HỒNG DANH
 
Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
 
Đại từ đại bi thương chúng sanh
 
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức
 
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm
 
Chúng con thành tâm cung kính lạy (1 lạy)
 
Nam Mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư (1 lạy)
 
Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. (1 lạy)
 
Con nay pháp tâm không vì tự cầu: phước báo Trời, Người, Thinh-Văn, Duyên Giác, cho đến các vị Bồ tát quyền thừa, phát tâm bồ đề, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới, một thời đồng chứng Vô-Thượng, Chánh-Đẳng, Chánh-Giác (1 lạy)
 
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết chư Phật (1 lạy)
 
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết tôn Pháp (1 lạy)
 
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)
 
Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh-Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn (1 lạy)
 
1. Nam Mô Phổ Quang Phật
 
2. Nam Mô Phổ Minh Phật
 
3. Nam Mô Phổ Tịnh Phật
 
4. Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật
 
5. Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật
 
6. Nam Mô Ma Ni Tràng Phật
 
7. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật
 
8. Nam Mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật
 
9. Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật
 
10. Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật
 
11. Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật
 
12. Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật
 
13. Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dỏng Mãnh Phật
 
14. Nam Mô Đại Bi Quang Phật
 
15. Nam Mô Từ Lực Vương Phật
 
16. Nam Mô Từ Tạng Phật
 
17. Nam Mô Chiên Đàng Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật
 
18. Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật
 
19. Nam Mô Thiện Ý Phật
 
20. Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật
 
21. Nam Mô Kim Hoa Quang Phật
 
22. Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật
 
23. Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật
 
24. Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật
 
25. Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật
 
26. Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật
 
27. Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật
 
28. Nam Mô Tài Quang Minh Phật
 
29. Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật
 
30. Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật
 
31. Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật
 
32. Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật
 
33. Nam Mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật
 
34. Nam Mô Nhựt Nguyệt Quang Phật
 
35. Nam Mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật
 
36. Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật
 
37. Nam Mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật
 
38. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật
 
39. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật
 
40. Nam Mô Quan Thế Đăng Phật
 
41. Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật
 
42. Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật
 
43. Nam Mô Tu Di Quang Phật
 
44. Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật
 
45. Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật
 
46. Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật
 
47. Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật
 
48. Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật
 
49. Nam Mô Tài Quang Phật
 
50. Nam Mô Kim Hải Quang Phật
 
51. Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật
 
52. Nam Mô Đại Thông Quang Phật
 
53. Nam Mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật
 
54. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật
 
55. Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật
 
56. Nam Mô Bảo Quang Phật
 
57. Nam Mô Long Tôn Vương Phật
 
58. Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật
 
59. Nam Mô Tinh Tấn Hỷ Phật
 
60. Nam Mô Bảo Hoa Phật
 
61. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật
 
62. Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật
 
63. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật
 
64. Nam Mô Vô Cấu Phật
 
65. Nam Mô Ly Cấu Phật
 
66. Nam Mô Dõng Thí Phật
 
67. Nam Mô Thanh Tịnh Phật
 
68. Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật
 
69. Nam Mô Ta Lưu Na Phật
 
70. Nam Mô Thủy Thiên Phật
 
71. Nam Mô Kiên Đức Phật
 
72. Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật
 
73. Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật
 
74. Nam Mô Quang Đức Phật
 
75. Nam Mô Vô Ưu Đức Phật
 
76. Nam Mô Na La Diên Phật
 
77. Nam Mô Công Đức Hoa Phật
 
78. Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật
 
79. Nam Mô Tài Công Đức Phật
 
80. Nam Mô Đức Niệm Phật
 
81. Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật
 
82. Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật
 
83. Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật
 
84. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật
 
85. Nam Mô Thiện Du Bộ Phật
 
86. Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật
 
87. Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật
 
88. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật
 
(đồng xướng, đồng lạy)
 
89. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật
 
ĐỒNG TỤNG
 
1. Mười phương thế giới có không
 
Ba đời vạn loại cầu mong đại hùng
 
Con nay ba nghiệp viên dung
 
Lễ khắp tất cả không trung một lòng.
 
2. Phổ Hiền hạnh nguyện thần thông
 
Khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai
 
Mỗi thân hiện khắp trần ai
 
Mỗi thân lễ lạy kim đài liên hoa (1 lạy)
 
3. Ở trong cõi phật hằng sa
 
Đại hội Bồ tát một nhà độ sanh
 
Vô tận pháp giới tinh anh
 
Tinh sâu Phật Pháp thanh danh xuất trần.
 
4. Mỗi người tiếng giọng có phần
 
Phát ra thánh thót tâm thần sáng trưng
 
Tương lai mỗi kiếp tôn xưng
 
Khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu (1 lạy)
 
5. Tràng hoa tươi tốt muôn màu
 
Âm nhạc, ca vịnh, lọng hầu, hương bay
 
Trang nghiêm thành kính xưa nay
 
Con đem dâng cúng đức thầy Như Lai.
 
6. Hương y có một không hai
 
Đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi
 
Cao như quả núi tu di
 
Thành tâm dâng cúng các vì Thế Tôn.
 
7. Con nay mở rộng tâm hồn
 
Tin sâu Phập Pháp trường tồn từ lâu
 
Phổ Hiền nguyện lực rất sâu
 
Cúng dường cùng khắp nhiệm mầu Như Lai
 
(1 lạy)
 
8. Xưa con tạo các nghiệp sai
 
Đều do ba độc họa tai nối liền
 
Từ thân miệng ý triền miên
 
Giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ (1 lạy)
 
9. Mười phương các loại đồng cư
 
Hữu học, vô học tâm tư nhị thừa
 
Như Lai, Bồ Tát xa xưa
 
Tùy hỷ công đức cho vừa lòng tin (1 lạy)
 
10. Đèn tuệ thắp sáng cầu xin
 
Bồ đề thành tựu, đức tin bắt đầu
 
Chúng con kính thỉnh nguyện cầu
 
Chuyển xe diệu pháp, đạo mầu đã ban (1 lạy)
 
11. Chư Phật muốn nhập Niết-Bàn
 
Con xin kính thỉnh vì hàng phàm ngu
 
Cữu trụ giáo hóa công phu
 
Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần (1 lạy)
 
12. Cúng dường lễ tán ba phần
 
Thỉnh Phật trụ thế tâm chân độ đời
 
Tùy hỷ sám hối khắp nơi
 
Chúng sanh Phật đạo đồng thời in sâu (1 lạy)
 
13. Xin đem công đức nhiệm mầu
 
Hướng về thượng giới minh châu hiện bày
 
Tánh tướng Tam Bảo từ rày
 
Dung thông hai đế chờ ngày thành công.
 
14. Phước đức như nước biển đông
 
Con nay hồi hướng một lòng thanh cao
 
Thân khẩu ý nghiệp lao chao
 
Dứt trừ ngã pháp công lao đức thầy.
 
15. Tất cả hoặc chướng từ nay
 
Xin đều tiêu diệt, xin thay phép mầu
 
Mỗi niệm trí tuệ làm đầu
 
Chúng sanh độ hết không cầu trả ơn.
 
16. Hư không thế giới có sờn
 
Nghiệp và phiền não đều hườn hư không
 
Bổn pháp như thế dung thông
 
Nguyện nay hồi hướng cõi lòng như như (1 lạy)
 
Cúi lạy Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)
 
(tiếp tụng)
 
SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN 
 
Đệ tử kính lạy
 
Đức Phật Thích Ca
 
Phật A Di Đà
 
Thập phương chư Phật
 
Vô lượng Phật Pháp
 
Cùng Thánh Hiền Tăng
 
Đệ tử lâu đời lâu kiếp
 
Nghiệp chướng nặng nề
 
Tham giận kiêu căng
 
Si mê lầm lạc
 
Ngày nay nhờ Phật
 
Biết sự lỗi lầm
 
Thành tâm sám hối
 
Thề tránh điều dữ
 
Nguyện làm việc lành
 
Ngửa trông ơn Phật
 
Từ bi gia hộ
 
Thân không tật bịnh
 
Tâm không phiền não
 
Hằng ngày an vui tu tập
 
Phép Phật nhiệm mầu
 
Để mau ra khỏi luân hồi
 
Minh tâm kiến tánh
 
Trí huệ sáng suốt
 
Thần thông tự tại
 
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng
 
Cha mẹ anh em
 
Thân bằng quyến thuộc
 
Cùng tất cả chúng sanh
 
Đồng thành Phật đạo (đồng xá)
 
Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp
 
Đều do vô thỉ tham, sân, si
 
Từ thân, miệng, ý phát sanh ra
 
Đệ tử thảy đều xin sám hối
 
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (18 lần)
 
HỒI HƯỚNg
 
Công đức sám hối khó nghĩ lường
 
Vô biên thắng phước đặng tỏ tường
 
Khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới
 
Mau về cõi Phật thẳng một đường
 
Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ
 
Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm độ
 
Các vị Bồ tát nhiều vô số
 
Đại trí bờ kia, chư Thiên hộ
 
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não
 
Nguyện đặng trí tuệ thường tướng hảo
 
Nguyện bao tội chướng được sám trừ
 
Kiếp kiếp thường theo ngôi Tam Bảo
 
PHỤC NGUYỆN
 
Chư Phật chứng minh
 
Vạn linh gia hộ
 
Hiện tiền đệ tử chúng con tề tựu trước Phật đài, thành tâm lễ sám hối Hồng Danh để tiêu trừ các tội lỗi: hoặc tiền khiên oan trái, hoặc nhiều kiếp oán thân, hoặc phạm giới cấm các điều, sát hại những mạng chúng sanh, thân ba nghiệp tội, miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu, lầm tạo điều quấy, gây các tội lỗi.
 
Ngưỡng mong oai thần chư Phật, từ lực Bồ tát, minh huân gia hộ chúng con: tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, tiến tu đạo nghiệp, phước huệ trang nghiêm.
 
Khắp nguyện: âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo. (đồng niệm)
 
Nam Mô Đệ Tử Cầu Sám Hối Bồ Tát
 
TAM QUY Y
 
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)
 
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển (1 lạy)
 
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lạy)
 
HỒI HƯỚNG CHÚNG SANH
 
Nguyện đem công đức này
 
Hướng về khắp tất cả
 
Đệ tử và chúng sanh
 
Đều trọn thành Phật đạo
 
 

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X