Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Kinh Sám Hối Hồng Danh: Sám hối tiêu nghiệp, đưa Phật pháp vào tâm

Thứ Tư, 27/03/2019 09:44 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Nghiệp chướng nhiều làm thân bệnh hoạn, tâm buồn phiền, đời sống khó khăn. Những lúc ấy, hãy lắng nghe và tụng niệm Kinh Sám Hối Hồng Danh để tiêu trừ nghiệp ác, vén bỏ màn mây mờ phiền não, giúp cuộc sống an yên.
 

TẢI VỀ: TẠI ĐÂY (bản PDF)
 

NGUON GOC KINH HONG DANH SAM HOI
 

1. Nguồn gốc Kinh Sám Hối Hồng Danh

 
Hồng danh sám hối là pháp sám hối do Ngài Bất Động pháp sư đời Tống bên Trung Hoa soạn thảo.

Bất Động pháp sư rút 53 danh hiệu Phật trong kinh “ Ngũ Thập Tam Phật” và 35 danh hiệu Phật trong kinh “ quán Dược Vương, Dược Thượng” với pháp thân đức Phật A Di Đà, sau thêm vào kệ Phổ Hiền đại nguyện, thành nghi thức sám hối này, tổng cộng có 108 lạy để ám trừ 108 phiền não.
 
Nghi thức sám hối hồng danh hiện nay rất phổ biến được hầu hết các chùa đều thực hành. 

Đọc ngay: 2 loại người và 5 thời điểm nhất định đừng quên tụng kinh niệm Phật

 

2. Ý nghĩa Kinh Sám Hối Hồng Danh
 

Sám hối là một trong những pháp tu tập trong Phật giáo tâm linh.
 
Trong cuộc sống, ai cũng phạm phải sai lầm, phương pháp sám hối của đạo Phật có chức năng giúp cho con người có đủ năng lực làm trong sạch cuộc sống bằng cách nhìn nhận và sửa sai lỗi lầm. Điều này biểu hiện ý chí cầu tiến, ngăn chặn hành vi bất thiện, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sống bằng nghiệp thiện là nền tảng của mọi vấn đề và cũng là nhân tố chính để trở thành bậc thánh xuất thế gian. 
 
Thái độ ăn năn sám hối chính là ý nghĩa trong bộ kinh này. Hình thức tụng niệm kinh sám hối giúp cho con người biết được thế nào là việc thiện và ác, nên làm gì và không nên làm gì.
 
Như vậy, pháp sám hối của bộ kinh có giá trị giúp con người có đủ sức mạnh để vượt qua những mặc cảm về tâm lý, hướng dẫn họ thấy rõ vịệc tội lỗi của chính mình và ngăn chặn những hành vi đáng tiếc trong tương lai.

Thực hành đúng lời Phật dạy sẽ là điều kiện cơ bản để mang lại đời sống hạnh phúc cho gia đình.

Xem thêm: Có nên tụng kinh và niệm Phật vào buổi đêm?


Y NGHIA KINH HONG DANH SAM HOI
 

3. Nội dung bộ kinh Hồng Danh Sám Hối

 

a. Giải thích nhan đề

 
"Sám hối" theo tiếng Phạn là Samma, Trung Hoa dịch là hối quá. Sám là ăn năn những lỗi đã làm và hối là chừa bỏ những lỗi lầm đã gây ra. Nếu chúng ta chỉ dùng chữ sám hay chữ hối không sẽ không có ý nghĩa nên kinh nói: “ Sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá ”.

Như vậy, sám hối là ăn năn chừa bỏ những lỗi đã phạm, không kể là là quá khứ hay hiện tại, nguyện không tái phạm. Đã sám hối rồi mà vẫn tái phạm thì việc sám hối sẽ không có ý nghĩa.
 

b. Nội dung bộ kinh
 

NGUYỆN HƯƠNG 
Nguyện đem lòng thành kính 
Gởi theo đám mây hương 
Phưởng phất khắp mười phương 
Cúng dường ngôi tam-bảo 
Thề trọn đời giữ đạo 
Theo tự tánh làm lành 
Cùng pháp giới chúng sanh 
Cầu phật từ gia hộ 
Tâm bồ đề kiên cố 
Xa bể khổ nguồn mê 
Chóng quay về bờ giác 
(1 tiếng chuông, đồng xá)
 
NGUYỆN SÁM 
Tội từ tâm khởi, từ tâm sám 
Tâm được tịnh rồi, tội cùng tiêu 
Tội hết tâm tịnh, thảy đều không 
Như thế gọi là chơn sám-hối 
Nam mô cầu sám hối bồ tát, ma ha tát 
(chuông, đồng xá)

KINH HONG DANH SAM HOI
 
 
NGUYỆN CẦU
 
Hôm nay là ngày ... Tháng ... Năm ... Đệ tử chúng con nguyện cầu ngôi tam-bảo thường trú trong mười phương, các đức phật, chư bồ-tát cùng hết thảy thánh hiền, chứng minh gia hộ; chúng con lâu đời nhiều kiếp, vì sự mê lầm, gây nhiều tội ác. Giờ đây một dạ chí thành câù xin sám-hối. Nguyện nhờ oai đức tam-tôn, chúng con tội diệt phước sanh, căn lành thêm lớn, cùng chúng sanh trong pháp giới tăng tiến bồ-đề, trang nghiêm phước huệ, đồng chứng vô thượng chánh đẳng, chánh giác.
 
(1 tiếng chuông, đồng xá. Vị chủ lễ đứng dậy cắm hương lên lư, rồi toàn thể chấp tay đồng xướng)
 
QUÁN TƯỞNG
 
Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng 
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn 
Lưới đế châu ví đạo tràng 
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời 
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện 
Cúi đàu xin thệ nguyện quy y 
(1 tiếng chuông đồng xá)
 
ĐẢNH LỄ
 
Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy)
 
Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)
 
Chí tâm đảnh lễ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-Di-Đà Phật, Đại Bi Quán-Thế-Âm Bồ Tát, Đại-Thế-Chí Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ Tát. (1 lạy)
 
 (Đứng dậy, vô chuông mõ và đồng tụng)
 
CÚNG HƯƠNG
 
Hương thơm vừa thắp trên đài 
Xông lên chư Phật, trong ngoài đều nghe
Mây lành mỗi chốn được che 
Chúng con ngưỡng vọng ngồi xe Nhất Thừa 
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Ma Ha Tát (3 lần)
 
THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà la ni đế ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (tụng 7 lần)
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
 
KỆ KHAI KINH
 
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu 
Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu 
Con nay nghe biết chuyên trì tụng 
Nguyện rõ chơn như pháp đứng đầu
 
SÁM HỐI HỒNG DANH
 
Nam Mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) 
Đại từ đại bi thương chúng sanh 
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức 
Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm 
Chúng con thành tâm cung kính lạy (1 lạy) 
Nam Mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư (1 lạy) 
Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. (1 lạy)
 
Con nay pháp tâm không vì tự cầu: phước báo Trời, Người, Thinh-Văn, Duyên Giác, cho đến các vị Bồ tát quyền thừa, phát tâm bồ đề, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới, một thời đồng chứng Vô-Thượng, Chánh-Đẳng, Chánh-Giác (1 lạy)
 
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết chư Phật (1 lạy) 
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết tôn Pháp (1 lạy) 
Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)
 
Nam Mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh-Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn (1 lạy)
 
1. Nam Mô Phổ Quang Phật 
2. Nam Mô Phổ Minh Phật 
3. Nam Mô Phổ Tịnh Phật 
4. Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật 
5. Nam Mô Chiên Đàn Quang Phật 
6. Nam Mô Ma Ni Tràng Phật 
7. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật 
8. Nam Mô Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật 
9. Nam Mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật 
10. Nam Mô Huệ Cự Chiếu Phật 
11. Nam Mô Hải Đức Quang Minh Phật 
12. Nam Mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật 
13. Nam Mô Đại Cường Tinh Tấn Dỏng Mãnh Phật 
14. Nam Mô Đại Bi Quang Phật 
15. Nam Mô Từ Lực Vương Phật 
16. Nam Mô Từ Tạng Phật 
17. Nam Mô Chiên Đàng Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật
18. Nam Mô Hiền Thiện Thủ Phật 
19. Nam Mô Thiện Ý Phật 
20. Nam Mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật 
21. Nam Mô Kim Hoa Quang Phật 
22. Nam Mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật 
23. Nam Mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật 
24. Nam Mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật 
25. Nam Mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật 
26. Nam Mô Bất Động Trí Quang Phật 
27. Nam Mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật 
28. Nam Mô Tài Quang Minh Phật 
29. Nam Mô Trí Huệ Thắng Phật 
30. Nam Mô Di Lặc Tiên Quang Phật 
31. Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật 
32. Nam Mô Thế Tịnh Quang Phật 
33. Nam Mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật 
34. Nam Mô Nhựt Nguyệt Quang Phật 
35. Nam Mô Nhựt Nguyệt Châu Quang Phật 
36. Nam Mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật 
37. Nam Mô Sư Tử Hẩu Tự Tại Lực Vương Phật 
38. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật 
39. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật 
40. Nam Mô Quan Thế Đăng Phật 
41. Nam Mô Huệ Oai Đăng Vương Phật 
42. Nam Mô Pháp Thắng Vương Phật 
43. Nam Mô Tu Di Quang Phật 
44. Nam Mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật 
45. Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật 
46. Nam Mô Đại Huệ Lực Vương Phật 
47. Nam Mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật 
48. Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật 
49. Nam Mô Tài Quang Phật 
50. Nam Mô Kim Hải Quang Phật 
51. Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật 
52. Nam Mô Đại Thông Quang Phật 
53. Nam Mô Nhứt Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật 
54. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật 
55. Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật 
56. Nam Mô Bảo Quang Phật 
57. Nam Mô Long Tôn Vương Phật 
58. Nam Mô Tinh Tấn Quân Phật 
59. Nam Mô Tinh Tấn Hỷ Phật 
60. Nam Mô Bảo Hoa Phật 
61. Nam Mô Bảo Nguyệt Quang Phật 
62. Nam Mô Hiện Vô Ngu Phật 
63. Nam Mô Bảo Nguyệt Phật 
64. Nam Mô Vô Cấu Phật 
65. Nam Mô Ly Cấu Phật
66. Nam Mô Dõng Thí Phật 
67. Nam Mô Thanh Tịnh Phật 
68. Nam Mô Thanh Tịnh Thí Phật 
69. Nam Mô Ta Lưu Na Phật 
70. Nam Mô Thủy Thiên Phật 
71. Nam Mô Kiên Đức Phật 
72. Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật 
73. Nam Mô Vô Lượng Cúc Quang Phật 
74. Nam Mô Quang Đức Phật 
75. Nam Mô Vô Ưu Đức Phật 
76. Nam Mô Na La Diên Phật 
77. Nam Mô Công Đức Hoa Phật 
78. Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật 
79. Nam Mô Tài Công Đức Phật 
80. Nam Mô Đức Niệm Phật 
81. Nam Mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật 
82. Nam Mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật 
83. Nam Mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật 
84. Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật 
85. Nam Mô Thiện Du Bộ Phật 
86. Nam Mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật 
87. Nam Mô Bảo Hoa Du Bộ Phật 
88. Nam Mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật (đồng xướng, đồng lạy) 
89. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật
 
ĐỒNG TỤNG
 
1. Mười phương thế giới có không 
Ba đời vạn loại cầu mong đại hùng 
Con nay ba nghiệp viên dung 
Lễ khắp tất cả không trung một lòng.
 
2. Phổ Hiền hạnh nguyện thần thông 
Khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai 
Mỗi thân hiện khắp trần ai 
Mỗi thân lễ lạy kim đài liên hoa (1 lạy)
 
3. Ở trong cõi phật hằng sa 
Đại hội Bồ tát một nhà độ sanh 
Vô tận pháp giới tinh anh 
Tinh sâu Phật Pháp thanh danh xuất trần.
 
4. Mỗi người tiếng giọng có phần 
Phát ra thánh thót tâm thần sáng trưng 
Tương lai mỗi kiếp tôn xưng 
Khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu (1 lạy)
 
5. Tràng hoa tươi tốt muôn màu 
Âm nhạc, ca vịnh, lọng hầu, hương bay 
Trang nghiêm thành kính xưa nay
Con đem dâng cúng đức thầy Như Lai.
 
6. Hương y có một không hai 
Đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi
Cao như quả núi tu di 
Thành tâm dâng cúng các vì Thế Tôn.
 
7. Con nay mở rộng tâm hồn 
Tin sâu Phập Pháp trường tồn từ lâu 
Phổ Hiền nguyện lực rất sâu 
Cúng dường cùng khắp nhiệm mầu Như Lai
 
(1 lạy)
 
8. Xưa con tạo các nghiệp sai 
Đều do ba độc họa tai nối liền 
Từ thân miệng ý triền miên 
Giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ (1 lạy)
 
9. Mười phương các loại đồng cư
 
Hữu học, vô học tâm tư nhị thừa 
Như Lai, Bồ Tát xa xưa 
Tùy hỷ công đức cho vừa lòng tin (1 lạy)
 
10. Đèn tuệ thắp sáng cầu xin 
Bồ đề thành tựu, đức tin bắt đầu 
Chúng con kính thỉnh nguyện cầu 
Chuyển xe diệu pháp, đạo mầu đã ban (1 lạy)
 
11. Chư Phật muốn nhập Niết-Bàn 
Con xin kính thỉnh vì hàng phàm ngu
Cữu trụ giáo hóa công phu 
Chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần (1 lạy)
 
12. Cúng dường lễ tán ba phần
Thỉnh Phật trụ thế tâm chân độ đời 
Tùy hỷ sám hối khắp nơi 
Chúng sanh Phật đạo đồng thời in sâu (1 lạy)
 
13. Xin đem công đức nhiệm mầu
 
Hướng về thượng giới minh châu hiện bày 
Tánh tướng Tam Bảo từ rày 
Dung thông hai đế chờ ngày thành công.
 
14. Phước đức như nước biển đông 
Con nay hồi hướng một lòng thanh cao
Thân khẩu ý nghiệp lao chao 
Dứt trừ ngã pháp công lao đức thầy.
 
15. Tất cả hoặc chướng từ nay 
Xin đều tiêu diệt, xin thay phép mầu 
Mỗi niệm trí tuệ làm đầu 
Chúng sanh độ hết không cầu trả ơn.
 
16. Hư không thế giới có sờn
 
Nghiệp và phiền não đều hườn hư không 
Bổn pháp như thế dung thông 
Nguyện nay hồi hướng cõi lòng như như (1 lạy)
 
Cúi lạy Đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần) (tiếp tụng)
 
SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN 
 
Đệ tử kính lạy 
Đức Phật Thích Ca 
Phật A Di Đà
Thập phương chư Phật 
Vô lượng Phật Pháp 
Cùng Thánh Hiền Tăng
Đệ tử lâu đời lâu kiếp 
Nghiệp chướng nặng nề 
Tham giận kiêu căng 
Si mê lầm lạc 
Ngày nay nhờ Phật 
Biết sự lỗi lầm 
Thành tâm sám hối 
Thề tránh điều dữ 
Nguyện làm việc lành 
Ngửa trông ơn Phật 
Từ bi gia hộ 
Thân không tật bịnh 
Tâm không phiền não
Hằng ngày an vui tu tập 
Phép Phật nhiệm mầu 
Để mau ra khỏi luân hồi 
Minh tâm kiến tánh 
Trí huệ sáng suốt 
Thần thông tự tại 
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng 
Cha mẹ anh em 
Thân bằng quyến thuộc 
Cùng tất cả chúng sanh 
Đồng thành Phật đạo (đồng xá) 
Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sanh ra 
Đệ tử thảy đều xin sám hối 
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (18 lần)
 
HỒI HƯỚNg
 
Công đức sám hối khó nghĩ lường 
Vô biên thắng phước đặng tỏ tường 
Khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới 
Mau về cõi Phật thẳng một đường 
Duyên lành hồi hướng mau giác ngộ 
Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm độ 
Các vị Bồ tát nhiều vô số 
Đại trí bờ kia, chư Thiên hộ 
Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não 
Nguyện đặng trí tuệ thường tướng hảo 
Nguyện bao tội chướng được sám trừ 
Kiếp kiếp thường theo ngôi Tam Bảo
 
PHỤC NGUYỆN
 
Chư Phật chứng minh
 
Vạn linh gia hộ
 
Hiện tiền đệ tử chúng con tề tựu trước Phật đài, thành tâm lễ sám hối Hồng Danh để tiêu trừ các tội lỗi: hoặc tiền khiên oan trái, hoặc nhiều kiếp oán thân, hoặc phạm giới cấm các điều, sát hại những mạng chúng sanh, thân ba nghiệp tội, miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu, lầm tạo điều quấy, gây các tội lỗi.
 
Ngưỡng mong oai thần chư Phật, từ lực Bồ tát, minh huân gia hộ chúng con: tội chướng tiêu trừ, căn lành thêm lớn, tiến tu đạo nghiệp, phước huệ trang nghiêm.
 
Khắp nguyện: âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo. (đồng niệm)
 
Nam Mô Đệ Tử Cầu Sám Hối Bồ Tát
 
TAM QUY Y
 
Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng (1 lạy)
Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển (1 lạy) 
Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại (1 lạy)
 
HỒI HƯỚNG CHÚNG SANH
 
Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo (ba tiếng chuông, xá ba xá lui ra).
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X