Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Chú Đại Bi tiếng Việt có video hướng dẫn cụ thể

Thứ Ba, 11/02/2020 13:41 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, là thần chú quảng đại viên mãn, cứu khổ cứu nạn, diệt vô lượng tội. Dưới đây là bản Kinh Chú Đại Bi tiếng Việt dễ đọc và học thuộc để các phật tử trì niệm hàng ngày.
 
Chú Đại Bi tiếng Việt có chữ
 

1. Lời Chú Đại Bi tiếng Việt


Dưới đây là chi tiết những câu thần chú trong Chú Đại Bi tiếng Việt:
 
Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
 
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
 
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
 
Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
 
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
 
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
 
Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.
 
Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha.

Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.
 
Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha.
 
Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. 
 
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.
 
Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.
 
Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)
 

2. Video Kinh Chú Đại Bi tiếng Việt dễ học thuộc

 
Trước khi tiến hành tụng niệm Chú Đại Bi tiếng Việt, mỗi phật tử nên tham khảo cách hướng dẫn trì tụng Chú Đại Bi để việc niệm thần chú đạt hiệu quả nhất. 
 

Tin cùng chuyên mục dành cho bạn:
Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X