Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Các vị Phật trong chú Đại Bi - 84 vị Bồ Tát hiển linh cứu khổ cứu nạn

Thứ Hai, 09/03/2020 11:22 (GMT+07)
(Lichngaytot.com) Các vị Phật trong chú Đại Bi là những ai, có công năng gì to lớn? Hãy cùng theo dõi nội dung dưới đây để hiểu rõ về vấn đề này nhé.
 
Chú Đại Bi là một thần chú Phật giáo dài 84 dòng của Phật giáo Đại Thừa.
 
Mỗi 1 câu trong bài chú 84 dòng này lại tượng trưng cho hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quán Âm Bồ Tát hóa thân. Vậy các vị Phật trong chú Đại Bi là những ai, có công năng gì to lớn?
 

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da

 
Con xin đem hết thân, tâm, tính mạng của mình quy y và kính lễ Tam Bảo vô tận vô biển trong khắp 10 phương suốt cả 3 đời.

Các vị Phật trong chú Đại Bi câu 1
Bổn thân Quan Âm Bồ Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ Tát cảm ứng
 

2. Nam mô a rị da

 
Con xin nương tựa, kính lễ các bậc Thánh giả, rời xa những ác pháp bất thiện.

Các vị Phật trong chú Đại Bi câu 2
Quan Âm hóa hiện tướng tay bưng Như Ý Pháp Luân. Hành giả y giáo phụng hành.
 

3. Bà lô yết đế thước bát ra da 

 
Bồ Tát Quán Thế Âm quán chiếu quán sát khắp nơi, thấu suốt nỗi đau khổ của chúng sinh để cứu nhân độ thế.

Các vị Phật trong chú Đại Bi câu 3
Quán Âm hóa hiện tướng Quán Tự Tại trì bát. Hành giả quán tưởng khiến chúng sanh được trường thọ.
  

4. Bồ đề tát đỏa bà da

 
Bồ Tát mang thiên binh thiên tướng tới cứu chúng sinh thoát khỏi kiếp khổ nạn, giác ngộ chúng sinh thoát khỏi chốn u minh.

Các vị Phật trong chú Đại Bi câu 4
Quan Âm hiện thân Bất Không Quyên Sách Bồ Tát tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh.
 

5. Ma ha tát đỏa bà ha

 
Con xin đê đầu đảnh lễ các vị Bồ Tát đã mạnh mẽ tự giác ngộ, giải thoát cho mình và nguyện phát tâm bồ đề trước chư vị Bồ Tát.

Các vị Phật trong chú Đại Bi câu 5
Quan Âm hiện tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.
 

6. Ma ha ca lô ni ca da

 
Con xin cúi đầu đảnh lễ thần chú Đại Bi.

Các vị Phật trong chú Đại Bi câu 6
Quan Âm hóa hiện tướng Mã Minh Bồ Tát tự giác giác tha, tự đô tự tha.
 

7. Án

 
Án là thần chú tổng hợp 10 pháp môn vi diệu, có năng lực mạnh mẽ khiến ác quỷ, ác thần đều phải cung kính chấp trì, thể hiện sức mạnh giáo hóa với muôn loài. 

Các vị Phật trong chú Đại Bi câu 7
Quan Âm hóa hiện tướng các Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án thành chánh giác.
 

8. Tát bàn ra phạt duệ

 
Tự Tại Thế Tôn tức Tứ Đại Thiên Vương sẽ đến hộ pháp, bảo vệ.

Các vị Phật trong chú Đại Bi câu 8
Quan Âm hóa hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ chúng ma.
 

9. Số đát na đát tả

 
Thỉnh cầu, ngưỡng nguyện đến lực gia trì của Tam Bảo, tập hợp chúng quỷ thần tới để răn dạy bằng chánh pháp.

Các vị Phật trong chú Đại Bi câu 9
Quan Âm hóa hiện tướng Bộ Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.
 

10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị da

 
Vô lượng vô biên chư Bồ Tát, hết thảy Thiên Long bát bộ đều phải đảnh lễ sự vô ngã của các vị thánh giả.

Các vị Phật trong chú Đại Bi câu 10
Quan Âm hiện tướng Long Thọ Bồ Tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất cả ma oán.
 

11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà

 
Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện phát tâm từ bi.

chu dai bi cau 11
Quan Âm hiện tướng Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh.
 

12. Nam mô na ra cẩn trì

 
Con xin cúi đầu kính cẩn hành lễ với sự bảo hộ thiện ái của chúng Bồ Tát.

chu dai bi cau 12
Quan Âm hiện tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.
 

13. Hê rị ma ha bàn đa sa mế

 
Ánh sáng của tâm lực chiếu rọi khắp nơi, lan tỏa trong không gian vô cùng, thời gian vô tận, cảm hóa chúng sinh.

chu dai bi cau 13
Quán Âm hiện tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú.
 

14. Tát bà a tha đậu du bằng

 
Tâm bình đẳng, vô lo vô nghĩ, xuất phát điểm của chúng sinh như nhau, đối với nhau bằng sự hòa ái.

chu dai bi cau 14
Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh.
 

15. A thệ dựng

 
Không có pháp nào có thể so sánh với pháp này, ca ngợi tinh thần soi sáng của Chú Đại Bi.

chu dai bi cau 15
Quán Âm hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến thiện ngừng ác.
 
 

16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già

 
Đại thân tâm Bồ Tát, Đại Sĩ, Thế Tôn.

chu dai bi cau 16
Quán Âm hiện tướng Thần Vương Bà Già Bà Đế độ chúng sanh có duyên.
 

17. Ma phạt đạt đậu

 
Kính lạy chư Bồ Tát mở lòng từ bi cứu rỗi chúng sinh, xin các Ngài là Thần ở cõi trời và là bạn ở trần gian của chúng con để hộ trì cho mọi thiện pháp đều được thành tựu.

chu dai bi cau 17
Quan Âm hiện tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện.
 

18. Đát điệt tha – án – thủ ấn

 
Khai mở con mắt trí tuệ để khiến quỷ thần đều phải kính sợ, xa rời ác nghiệp.

chu dai bi cau 18
Quán Âm hiện tướng A La Hán thuyết pháp độ chúng sanh.
 

19. A bà lô hê

 
Quán Thế Âm Bồ Tát dùng trí tuệ để quán sát mọi âm thanh trên thế gian.

chu dai bi cau 19
Quan Âm hiện tướng Quan Âm Bồ Tát từ bi vô lượng cứu khổ ban vui.
 

20. Lô ca đế

 
Thế tôn, hợp với câu trên thành A bà lô hê Lô ca đế - Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát dùng trí tuệ để quán sát âm thanh ở thế gian, cảm nhận tiếng kêu than cầu xin cứu khổ cứu nạn của chúng sinh trước những khổ nạn không thể vượt qua.

chu dai bi cau 20
Quan Âm hiện tướng Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh.
 

21. Ca ra đế

 
Người có tấm lòng từ bi rộng lớn có thể cứu giúp chúng sinh khỏi đau khổ bi ai, giúp cho chúng sinh phát tâm bồ đề, phát nguyện làm những việc thiện để tu tập tựu thành Phật quả.

chu dai bi cau 21
Quan Âm hiện tướng Đế Thần ở trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh.
  

22. Di hê rị

 
Nguyện nương theo lời dạy dỗ, giáo hóa của Quán Thế Âm Bồ Tát để thực sự tu trì.

chu dai bi cau 22
Quan Âm hóa hiện tướng Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ chúng sanh.
 

23. Ma ha bồ đề tát đoả

 
Chư vị Bồ Tát công đức viên mãn, phát tâm bồ đề tất vun trồng thành hạnh lành. 

chu dai bi cau 23
Quan Âm dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã cảm ứng độ người chân thật tu hành.
 

24. Tát bà tát bà

 
Hành trì ấn pháp có sức mạnh to lớn, mang đến an lạc thái hòa cho tất cả chúng sinh.

chu dai bi cau 24
Quan Âm hiện thân Bồ Tát Hương Tích điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh.
 

25. Ma ra ma ra

 
Thuận duyên tu hành sẽ làm tăng trưởng phước huệ, mọi việc đều suôn sẻ, tốt lành như ý.

chu dai bi cau 25
Quan Âm hiện Bạch Y Bồ Tát tay mặt cầm Như Ý, tay trái dắt đồng tử khiến chúng sanh được trường thọ.
 

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

 
Lời không cần nói rõ ra cũng đạt tới cảnh giới vi diệu.

chu dai bi cau 26
Quan Âm hiện tướng Phật A Di Đà khiến chúng sanh khi hết thân nầy đồng sanh Cực Lạc quốc.
 

27. Cu lô cu lô yết mông

 
Chú Đại Bi vô cùng màu nhiệm, có sức mạnh to lớn, không có giới hạn, công đức vô lượng.

chu dai bi cau 27
 Bồ Tát Quán Thế Âm hiện tướng thống lĩnh 24 vạn đại quân binh
 

28. Độ lô độ lô, phạt già ra đế

 
Tu tập hành trì có thể giúp chúng sinh vượt qua biển khổ sinh tử, giải thoát chính mình khỏi kiếp luân hồi, trí tuệ sáng suốt, chứng nhập bản thể thanh tịnh, thế nhập Niết Bàn.

chu dai bi cau 28
Quan Âm hóa thân Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng Tước Vương hàng phục các ma oán.
 

29. Ma ha phạt già da đế 

 
Pháp đạo là chân lý vượt lên trên tất cả mọi sự thù thắng trên đời.

chu dai bi cau 29
Quan Âm hóa hiện Đại Lực Thiên Tướng tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh, tinh tấn tu hành.
 

30. Đà la đà la

 
Quán Thế Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ, cứu độ chúng sinh khỏi tam đồ lục đạo, tâm lượng chúng sinh.

chu dai bi cau 30
Quan Âm hiện tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ ngã chấp pháp chấp.
 

31. Địa lỵ ni 

 
Tịnh diệt, diệt hết mọi ác niệm, trở về tâm thuần khiết.

chu dai bi cau 31
Quan Âm hiện tướng Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa.
 

32. Thất phật ra da

 
Hướng ánh sáng vào bên trong con người để soi sáng tâm tưởng, biết rõ lòng mình.

chu dai bi cau 32
Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Thích Lịch tay cầm Kim Xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng.
 

33. Giá ra giá ra

 
Mệnh lệnh thúc giục khắp cõi chư thiên, thiện thần, yêu ma quỷ quái đều tuân theo pháp lệnh. 

chu dai bi cau 33
 Quan Âm hiện thân Bồ tát Tồi Toái tay cầm Kim Luân hóa độ oán ma điều phục tùng.
 

34. Ma ma phạt ma la

 
Con đường theo đúng đạo tư hành sẽ đạt được thành tựu, có được công đức.

chu dai bi cau 34
Quan Âm hiện thân Đại Hàng Ma Kim Cang tay cầm Kim Luân hộ trì chúng sanh đắt đại cát tường.
 

35. Mục đế lệ

 
Quán Thế Âm Bồ Tát giải thoát chúng sinh khỏi khổ nạn, bệnh tật và những điều bất như ý.

chu dai bi cau 35
Quán Âm hiện tướng chư Phật, Bồ Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắt Phật quả.
 

36. Y hê y hê

 
Tự nguyện tuân theo giáo hóa, mở rộng tâm hồn để hưởng thụ giáo lý.

chu dai bi cau 36
Quan Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.
 

37. Thất na thất na

 
Đại trí tuệ như ánh dương sáng chói rực rỡ, đưa chúng sinh thoát khỏi chốn vô minh tăm tối.

chu dai bi cau 37
 Quán Âm hiện thân Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không gây tai hại nhân gian.
 

38. A ra sam Phật ra xá lợi

 
Cỗ xe đại Pháp của Phật luân chuyển, truyền giáo lý Phật pháp tới khắp chúng sinh, viên mãn đời đời, công đức vô lượng còn lưu lại.

chu dai bi cau 38
 Quan Âm hiện tướng tay cầm khiên, tay cầm cung tên kính tụng thần chú đắc pháp tự tại.
 

39. Phạt sa phạt sâm

 
Hoan hỉ giảng, hoan hỉ nói, hoan hỉ nghe, lúc nào cũng giữ tâm hoan hỉ.

chu dai bi cau 39
Quan Âm hiện thân Kim Khôi Đại Tướng cầm linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh.
 

40. Phật ra xá da

 
Tâm giác ngộ giáo lý trở nên cao quý, sáng suốt hơn.

chu dai bi cau 40
Quan Âm hiện tướng Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thì hiện tiền tương lai sẽ thấy Phật.
 

41. Hô lô hô lô ma ra


Tùy tâm nguyện mà hành trì, tu pháp nào sẽ hưởng thụ công đức của pháp đó, như ý đạt nguyện vọng.

chu dai bi cau 41
 

42. Hô lô hô lô hê rị


Lòng không khởi niệm, mọi vọng tưởng đều mất đi, rũ bỏ 4 thứ làm tâm u tối, sống đời an lạc, trở thành người có lực tự tại rất mạnh.

chu dai bi cau 42
 

43. Ta ra ta ra


Thần lực mạnh mẽ kiên cố, có thể phá hủy và hàng phục ma đạo.

chu dai bi cau 43
 

44. Tất lỵ tất lỵ


Dũng mãnh vượt chướng ngại, vượt lên mọi khó khăn và cát tường trên đường tiến tới nghiệp lành.

chu dai bi cau 44
 

45. Tô rô tô rô


Nước cam lồ thần kì có thể mang tới nhiều điều tốt lành, cứu rỗi chúng sinh.

chu dai bi cau 45
 

46. Bồ đề dạ


Giác tâm, mở tâm Bồ Đề để ngộ đạo, kiên cường vững chí với tâm Bồ Đề mới tu thành chính đạo.

chu dai bi cau 46
 

47. Bồ đà dạ


Giác ngộ trí tuệ, dùng trí tuệ để tiến tới chân tu.

chu dai bi cau 47
 

48. Di đế rị dạ


Tâm đại từ đại bi, che chở bảo hộ cho muôn loài chúng sinh.

chu dai bi cau 48
 

49. Na ra cẩn trì


Thiên Hộ đứng đầu các bậc Thánh Hiền, luôn che chở và bảo hộ cho chúng sinh.

chu dai bi cau 49
 

50. Địa lỵ sắt ni na


Bảo kiếm hàng ma phục yêu, dùng để trừng phạt những loài ma quỷ không quy phục chính pháp.
 
chu dai bi cau 50
 

51. Ba da ma na


Thành tựu xứng đáng với danh tiếng và đức hạnh tu hành.

chu dai bi cau 51
 

52. Ta bà ha


Niệm câu chú này sẽ được hưởng đầy đủ: thành tựu, cát tường, viên mãn, trừ tai và vô trú.

chu dai bi cau 52
 

53. Tất đà da


Mọi sở cầu sở nguyện đều được thành toàn, mọi hành động làm ra đều viên mãn, mang tới thành tựu, được khen ngợi và tán dương.

chu dai bi cau 53
 

54. Ta bà ha


Thành tựu vô lượng, công đức vô biên.

chu dai bi cau 54
 

55. Ma ha tất đà da


Hành giả đạt được thành tựu to lớn và viên mãn.
 
chu dai bi cau 55
 

56. Ta bà ha


Hợp với các câu trên thành Tất đà dạ ta bà ha Ma ha tất đà dạ ta bà ha là Pháp bảo của nhà Phật.

chu dai bi cau 56
 

57. Tất đà du nghệ


Mọi thành tựu lợi ích đều chỉ là hư vô.

chu dai bi cau 57
 

58. Thất bà ra dạ


Nơi mà bản thân được tự tại và công đức vô lượng.

chu dai bi cau 58
 

59. Ta bà ha


Hành giải có thể lấy châu báu ẩn giấu trong lòng đất để làm lợi cho chúng sinh.
 
chu dai bi cau 59
 

60. Na ra cẩn trì


Dùng sự đại từ bi bảo hộ, che chở cho chúng sinh.

chu dai bi cau 60
 
 

61. Ta bà ha


Thành tựu vô lượng, công đức vô biên.

chu dai bi cau 61
 

62. Ma ra na ra


Tiễu trừ mọi bệnh tật và chướng nạn.
 
chu dai bi cau 62
 

63. Ta bà ha


Thành tựu vô lượng, công đức vô biên.

chu dai bi cau 63
 

64. Tất ra tăng a mục khư da


Dùng hết sức mình bảo hộ chúng sinh, không từ bỏ bất cứ việc gì.

chu dai bi cau 64
 

65. Ta bà ha


Thành tựu vô lượng, công đức vô biên.
 
chu dai bi cau 65
 

66. Ta bà ma ha a tất đà dạ


Dùng vô số phương thuốc để chữa bệnh cho chúng sinh.

chu dai bi cau 66
 

67. Ta bà ha


Thành tựu vô lượng, công đức vô biên.
  
chu dai bi cau 67
 

68. Giả kiết ra a tất đà dạ


Hàng phục ma oán, phát ra âm thanh chấn động để bất cứ loại ma nào đều phải quy phục. 
 
chu dai bi cau 68
 

69. Ta bà ha


Thành tựu vô lượng, công đức vô biên.

chu dai bi cau 69
 

70. Ba đà ma yết tất đà dạ


Thành tựu vô lượng, công đức siêu việt.

chu dai bi cau 70
 

71. Ta bà ha


Thành tựu vô lượng, công đức vô biên.

chu dai bi cau 71
 

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ


Quan Thế Âm Bồ Tát dùng pháp ấn giúp chúng sinh không còn sợ hãi mọi lúc mọi nơi.

chu dai bi cau 72
 

73. Ta bà ha


Thành tựu vô lượng, công đức vô biên.

chu dai bi cau 73
 

74. Ma bà lợi thắng yết ra da


Đức hạnh của bậc đại anh hùng Quan Thế Âm Bồ Tát
 
chu dai bi cau 74
 

75. Ta bà ha


Thành tựu vô lượng, công đức vô biên.

chu dai bi cau 75
 

76. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da


Con xin kính cẩn quy y Tam bảo, dâng hết tâm thân lẫn tính mạng để quy y cửa Phật.

chu dai bi cau 76
 

77. Nam mô a lị da


Con xin quy y với tất cả các bậc thánh giả, thánh hiền.

chu dai bi cau 77
 

78. Bà lô kiết đế


Quán tức là giác ngộ.

chu dai bi cau 78
 

79. Thước bàn ra da


Kết hợp với câu trên là danh xưng Quán Thế Âm Bồ Tát.

chu dai bi cau 79
 

80. Ta bà ha


Thành tựu vô lượng, công đức vô biên.

chu dai bi cau 80
 

81. Án tất điện đô


Hành giả được hưởng an lạc và yên tĩnh, công đức viên mãn.

chu dai bi cau 81
 

82. Mạn đà ra


Pháp hội của hành giải nhất định đạt được thành tựu.

chu dai bi cau 82
 

83. Bạt đà da


Toại tâm viên mãn, tùy theo tâm nguyện mà đạt được như ý.

chu dai bi cau 83
 

84. Ta bà ha


Thành tựu vô lượng, công đức vô biên. 

chu dai bi cau 84
 

Hy Vũ

Tin cùng chuyên mục dành cho bạn:

Đăng ký kênh Youtube Lịch Ngày Tốt - để không bỏ lỡ những Video HAY và HẤP DẪN nhất TẠI ĐÂY!

Tin cùng chuyên mục

X