Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
TƯỚNG MIỆNG - Giải mã vận mệnh tướng miệng sang hèn, sướng khổ

TƯỚNG MIỆNG - Giải mã vận mệnh tướng miệng sang hèn, sướng khổ

Nhìn tướng miệng đoán sự nghiệp

Nhìn tướng miệng đoán sự nghiệp

<FONT face=Arial> <DIV style="DISPLAY: none" align=left> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=left border=0> <TBODY> <TR> <TD><IMG height=100 src="/newsimage/thumbnail/2010/8/image_42373_cothe6b.jpg" width=100 border=1 name=imagePhoto> </TD></TR> <TR> <TD class=Image align=left><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: arial"><I></I></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P align=justify>Người có tướng miệng tốt sẽ thông minh, nhân hậu, tài năng hơn người, thành công trong sự nghiệp.</FONT></P>

Miệng mỏ chim - cẩn trọng khi kết thân

Miệng mỏ chim - cẩn trọng khi kết thân

<FONT face=Arial> <DIV style="DISPLAY: none" align=left> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=left border=0> <TBODY> <TR> <TD><IMG height=100 src="/newsimage/thumbnail/2009/11/image_26947_miengmochim.jpg" width=100 border=1 name=imagePhoto> </TD></TR> <TR> <TD class=Image align=left><FONT style="FONT-SIZE: 12px; FONT-FAMILY: arial"><I></I></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P align=justify>Người có&nbsp;tướng miệng này hay gây phiền hà và có những ảnh hưởng không mấy tốt đẹp đến những người khác.&nbsp;</FONT></P>

X