Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
Xe cưới tượng trưng cho một khởi đầu tươi mới

Xe cưới tượng trưng cho một khởi đầu tươi mới

<DIV style="DISPLAY: none" align=left> <TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=3 width=1 align=left> <TBODY> <TR> <TD><FONT face="arial, helvetica, sans-serif"><IMG border=1 name=imagePhoto src="/newsimage/thumbnail/2014/8/image_91133_Xe-cuoi.jpg" width=100 height=100> </FONT></TD></TR> <TR> <TD class=Image align=left><FONT style="FONT-FAMILY: arial; FONT-SIZE: 12px" face="arial, helvetica, sans-serif"><I></I></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P align=justify><FONT face="arial, helvetica, sans-serif">Người ta cho rằng sẽ rất tốt về mặt phong thủy cho cô dâu khi ngồi trên xe cưới có những biểu tượng may mắn. Trước hết xe cưới phải màu đỏ. </FONT></P>

X