Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất

Tác giả Nhật Nguyệt


Nhật Nguyệt
Âm trung hữu Dương, Dương trung hữu Âm

Các bài viết của tác giả Nhật Nguyệt

Chú Đại Bi tiếng Việt có video hướng dẫn cụ thể
Chú Đại Bi tiếng Việt có video hướng dẫn cụ thể

Chú Đại Bi nằm trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, là thần chú quảng đại viên mãn, cứu khổ cứu nạn, diệt vô lượng tội. Dưới đây là bản Kinh Chú Đại Bi tiếng Việt dễ đọc và học thuộc để các phật tử trì niệm hàng ngày.

X