Cài đặt ngày sinh
Cài đặt ngày sinh (DL), giới tính để xem được nhanh nhất
CHÚ ĐẠI BI TIẾNG VIỆT - DỀ ĐỌC, DỄ HỌC, DỄ THUỘC

Chú đại bi tiếng Việt

Hướng dẫn các bước trì tụng Chú Đại Bi cho tâm bình an thanh tịnh

Hướng dẫn các bước trì tụng Chú Đại Bi cho tâm bình an thanh tịnh

Chú Đại Bi có lẽ là bài trì chú mà hầu hết các Phật tử đều biết đến, các chùa cũng thường trì tụng chú trong các thời kinh. Hôm nay Lịch ngày tốt xin hướng dẫn trì tụng Chú Đại Bi theo từng bước để tâm mình được bình an thanh tịnh, để được hưởng an lạc hoan hỷ trong suốt năm dài.

X